۱۹۸۴

چند سال دیگه مونده به ۱۹۸۴؟! چرا داستان قلعه حیوانات جورج اورول این همه خواننده داره و اینقدر منتشر می‌شه؟

دیدگاه

من نمی‌دونم

[پاسخ]

مگه خیلی مهمه…………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[پاسخ]

شاید در۱۹۸۴ باشیم. مگه چقر خواننده داره؟ آمار خاصی دارین؟

[پاسخ]

بستگی به جامعه داره که بزاره این « هزارو نهصدو هشتاد و چهار ها » ادامه پیدا کنه یا نه؟!

[پاسخ]

ارسال دیدگاه