مهندسی ارزش

ظاهرا علی آقای مدرسی این دفعه واقعا جزو اولیا الله شده که این چنین ناپیدا شده و این واسطه فیض را دریغ کرده است . بهر حال جبران آن بر من است ، گرچه صلاح کار کجا و من خراب کجا …
شهریور پارسال بود که صحبتی در مورد مهندسی ارزش کردم و استقبالی از آن شد و با کش و قوسهای فراوان ، نهایتا دکتر عرب به کمک دوست همشهریمان آقای مهندس رضوی به یزد آمدند . و این اتفاق بواسطه ویژگیهای مثبت و جذاب دکتر و همین طوری کاربردی بودن موضوع ، به دفعه دیگر کشیده شد . به همیت دوستان دیگر دفتر این کارگاهها ییگیری شده و قرار است سومین کارگاه نیز فردا و پس فردا برگزار گردد . فکر می کنم تجربه یک دفعه چنین مبحثی ارزش آنرا داشته باشد . لااقلش این است که می فهمیم ارزش چیست و وقتی چیزی می ارزد به چه دلیل است و نیارزیدنش چرا . مجریان هم انشاالله قول بدهند سمپادی حساب کنند که جماعت بیشتری مشتری شوند .

ارسال دیدگاه