انجمن

چهارشنبه هفته گذشته جلسه هفتگی هیات مدیره انجمن بود. مطالبی که در جلسه مطرح شد:

  • مشخص کردن رویه کلی تشکیل گروه‌های انجمن و خطوط قرمز در فعالیت‌های آنها.
  • مشخص کردن نحوه مشخص شدن شرکت‌های سمپادی و نحوه ارتباط با آنها.
  • تایید نحوه ارتباط گروه آموزش مهندسی ارزش سمپاد.
  • در پایان گزارش وضعیت مالی انجمن توسط دکتر مدرسی رائه شد که بررسی آن به جلسه بعدی هیات مدیره موکول شد.

به طور کلی هر کسی که مایل باشد که در زیر مجموعه انجمن فعالیت کند می‌تواند طرح خود را در قالب فرمی که تهیه خواهد شد به هیات مدیره انجمن ارائه کند. هیات مدیره طرح را در اسرع وقت بررسی می‌کند و در صورتی که طرح با خطوط قرمز مشخص شده (مثل عدم فعالیت سیاسی، قانونی بودن فعالیت و …) تضادی نداشته باشد، توافق‌نامه‌ای بین انجمن و ارائه کننده طرح امضا خواهد شد. در این توافق‌نامه که بسته به هر مورد تنظیم خواهد شد خواسته‌های طرفین و میزان مسؤولیت هر کدام مشخص خواهد شد. بعد از امضای توافق‌نامه طرح قابل اجرا خواهد بود.

در همین جلسه قرار شد که انجمن همه فعالیت‌های خود در زمینه مهندسی ارزش را به خانم اعیان به مدت سه سال واگذار کند. همچنین مقرر شد توافق‌نامه نحوه همکاری در اسرع وقت تهیه و امضا شود.

ارسال دیدگاه