و خاک ، خاک پذیرنده، اشارتیست به آرامش

زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت،
به مادرم گفتم : « دیگر تمام شد »
گفتم :« همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق میافتد
باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم».

پری‌خوانی، خوانش منتخبی از اشعار فروغ فرخزاد، با صدای خسرو شکیبایی.

دیدگاه

میگن خسرو شکیبایی از فیلم هامون به بعد معروف شد به خاطر درخششش تو ی نقش حمید هامون.
هیج کی فیلم هامون را داره؟
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/07/080721_ag-shakibaee.shtml

[پاسخ]

من دارم

[پاسخ]

ارسال دیدگاه