رقیب

میگن رقیب (http://021.sampad.info) باعث پیشرفت میشه، ولی به شرطی که تلاشتون رو با رسیدن یه رقیب تازه نفس چند برابر کنید نه اینکه دیگه یه خط هم ننویسید!!

دیدگاه


تو رو با رقیب من دیده ان تو جاجرود که با او گرم سخن نشسته بودی لب رود
تو رو با رقیب من دیده ان تو جاجرود نشسته بودی لب رود

[پاسخ]

به شرط اینکه نویسندگان این قسمت همگی نروند تو وبلاگ رقیب!!!

[پاسخ]

ای بابا سلاله خانوم، ما که هر وقت نوبتمونه می نویسیم!!

[پاسخ]

تازه بی نوبت هم می نویسیم، این متن رو هم خودمون به جای سردبیر نوشتیم!!
مثل کلاس اولی ها هم با خودمون شما شما صحبت می کنیم!

[پاسخ]

ارسال دیدگاه