حمزه مادرت منتظر تو است

ما منتظریم.
او منتظر است.
همه منتظریم.

اما مادر و انتظار مادر چیزیست متفاوت و مقایسه‌ناکردنی: http://ghalebi.blogfa.com/post-218.aspx

حمزه را آزاد کنید
حمزه را آزاد کنید
بگذارید که فریادی بزنم

دیدگاه

بی صبرانه بی صبرانه منتظریم. فقط همین. حرفی برای گفتن باقی نمانده است.

[پاسخ]

http://www.zendaniyan.blogfa.com
حمزه غالبی را آزاد کنید

[پاسخ]

ارسال دیدگاه