بهاران خجسته باد

دیدگاه

به خویشان به دوستان به یاران آشنا
به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند
بهاران خجسته باد

[پاسخ]

ارسال دیدگاه