نفحه‌ی دیگر رسید…

گفت پیغمبر که نفحتهای¹ حق
اندر این ایام می‌آرد سبق
گوش و هش دارید این اوقات را
در ربایید این چنین نفحات را
نفحه آمد مر شما را دید و رفت
هرکه را می‌خواست جان بخشید و رفت
نفحه‌ی دیگر رسید آگاه باش
تا ازین هم وانمانی خواجه‌تاش²

مولانا

¹ نفحه: بوی خوش، نسیم خوشبو.
² خواجه‌تاش: هم‌خواجه، دو غلام را گویند که یک صاحب و مولی دارند.

ارسال دیدگاه