کل‌کل شاعرانه ۲

حافظ :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

صایب تبریزی :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سرو دست و تن و پا را
هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

شهریار :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صایب که می بخشد سرو دست و تن و پا را
سرو دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

خلاصه اینکه اگه تو اینترنت بجورین خواهید دید که همین یه بیت شعر حافظ چه قدر که ذهن شعرا رو بکارگرفته و چی همه تو سر و کله‌ی هم زدند. باور ندارین گوگل کنین. به قول شاعر گفتنی :

چنان بخشیده حافظ جان، سمرقند و بخارا را
که نتوانسته تا اکنون، کسی پس گیرد آن‌ها را !
از آن پس برسر پاسخ به این ولخرجی حافظ
میان شاعران بنگر، فغان و جیغ و دعوا را
وجودِ او معمایی ست پر افسانه و افسون
ببین خود با چنین بخشش، معما در معما را !

پ.ن. فعلا که ترک شیرازی بدست اورده دل ما را :دی

دیدگاه

عالیه ولایک

[پاسخ]

بسیار عالی بود بسیار
بخش پایانی عالی داشت

[پاسخ]

ارسال دیدگاه