DON’T

۱. نیا!
۲. اگه اومدی نرو!
۳. اگه رفتی برنگرد!

دیدگاه

و این لوپ ادامه دارد

لایک

Negative Inferences:
!P
P –> !Q
Q –> !P

P – Q – Conflict
———————
F – F – No Conflict
F – T – No Conflict
T – F – One Conflicts
T – T – Three Conflicts

نتیجه اینکه اگه کلن نیاد، مشکلی نیست
اگه بیاد و نره یه مقداری مشکل وجود داره
اگه بیاد و بره کلن تناقض ایجاد می‌کنه 😀

اومدن با برگشتن فرق داره.

لوپی در کار نیست.

پس اطلاعات کافی نیست برای استنتاج. اگه برگشت چی؟

عِرض خود برده و محنت ما افزوده.

این بود زندگی!

ارسال دیدگاه