آدم‌ها

آدم‌ها سه دسته‌اند :

درون‌گراها
برون‌گرا‌ها
و اینترنت‌گراها

ارسال دیدگاه