ارسال های برچسب زده شده سنگ مزار یغما ی جندقی

چهارشنبه 2 ژوئن 2010

سنگ نوشته‌ی مزار یغمای جندقی

یغما! من و بخت و شـادی و غم، با هم کردیم سـفـر به ملک هسـتی، ز عــدم چون نوســـفران، میان ره بخـت بخفت شادی ره خود گرفت و من ماندم و غم

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|