ارسال های برچسب زده شده سوم شخص

شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۰

گزارش غیر زنده

به نام خدا؟! متکلم وحده : به نظر شما رسالت هر انسان در زندگیش چیه؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|